Variable Teams
Feste Teams
Platz Team Punkte
1 Blues 0
2 dj-aldi1 0
3 dj-aldi2 0
4 dj-aldi3 0
5 Giant 1 0
6 Giant 2 0
7 Giant 3 0
8 Giro 0
9 Giro1 0
10 Giro2 0
11 Greens 0
12 Jenne I 0
13 kabo12 0
14 kabo13 0
15 kabo14 0
16 Le Blaireau 0
17 Monsieur Chrono 0
18 Poupou 0
19 Reds 0
20 Rolli 1 0
21 Rolli 2 0
22 Rolli 3 0
23 Rudolfo 1 0
24 Rudolfo 2 0
25 Rudolfo 3 0
26 Tom I 0
27 Tom II 0
28 Tom III 0